Beveilig uw bedrijf en geniet van tal van voordelen!

Een beveiligd beroepslokaal brengt meer op dan u denkt. Zo geldt er verhoogde fiscale aftrek voor veiligheidsinvesteringen door bedrijven (zelfstandingen, KMO’s en vrije beroepen).

Van welk voordeel geniet u door uw bedrijf te beveiligen?

De investeringen in beveiligingsmateriaal kunnen, naast de gewone afschrijvingen, van een bijkomende aftrek van 22,5 % genieten, namelijk de « Aftrek voor investering ». Deze aftrek wordt verrekend op de winst of de baten van het jaar waarin u deze activa heeft verworven.

Materialen die recht geven op een fiscale aftrek:
Deze fiscale aftrek is enkel van toepassing op de kosten die voortvloeien uit de aankoop van nieuw materiaal

 • anti-ramkraaksystemen
 • toegangscontrolesystemen
 • vertragingselementen op de parking
 • specifiek inbraakwerend glas
 • specifiek inbraakwerende rolluiken
 • beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken
 • gepantserde deuren
 • materieel voor de detectie van diefstal van goederen
 • kluis met een inbraakvertragend slot
 • kassa’s met beschermkap of een anti-graaikap
 • neutralisatiesysteem van waarden (light-CIT)
 • specifiek inbraakwerende afrastering voor bouwwerven
 • sloten en andere beveiligingssystemen van materieel op een bouwwerf
 • alarmsystemen
 • camerasystemen
 • volgsystemen

Wat moet de aannemer doen die beveiligingswerken uitvoert?

Hij moet op de factuur (of in bijlage) aangeven in welke beroepslokalen de werken uitgevoerd zijn en een verklaring afleggen over de kwaliteit ervan. Dit betekent dat hij moet aantonen dat de investeringen beantwoorden aan de doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd voor dit materiaal, en dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten die specifiek in het kader van deze maatregelen worden vastgesteld (Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek). Verzeker u ervan dat uw aannemer op de hoogte is van deze bepalingen.

Wat moet u doen?

U kunt een verhoogde fiscale aftrek verkrijgen voor de investeringen die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk.

U moet dus :

• in uw belastingaangifte (aanslagjaar 2010), die u zult ontvangen in de loop van het eerste semester van dat jaar, de uitgaven betaald in 2009 vermelden

• een formulier invullen « Investeringsaftrek ».

De volgende jaren dient u voor nieuwe investeringen op dezelfde manier te werk te gaan.

U moet volgende documenten ter beschikking houden van de FOD Financiën:

• de facturen van de investeringen.

• het betalingsbewijs van de bedragen die op de facturen vermeld staan.

• de verklaring van de aannemer op de factuur (of op een bijlage) die de kwaliteit van het materiaal garandeert.

• voor de alarmsystemen en de volgsystemen, het bewijs van een geschreven overeenkomst met een goedgekeurde alarmcentrale.

(bron : Federale overheid)


 

 

Copyright 2011 - beveiliging-bedrijf.be